Jeżeli chcesz — możesz mnie wesprzeć

🙆‍♀️ Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką. Dołączyłam do autorów zrzes­zonych w Patron­ite. Sama wspo­magam twór­c­zość Marci­na z lasu, bo zach­wyca mnie jego…

TVP Kultura — 2020. Czas nieznany

👉 W szóstym odcin­ki seri­alu doku­men­tal­nego TVP KUl­tura “2020. Czas niez­nany” miałam okaz­je mówić o tym, jakie wyzwa­nia stanęły przed nauczy­ciela­mi, którzy od dwóch miesię­cy prowadzą zdalne nauczanie.  Zajawka pro­gra­mu “2020. Czas nieznany…

Kiedy stosować dłuższą, a kiedy krótszą formę zaimka?

Zaim­ki ja, ty, on — mają w niek­tórych przy­pad­kach dwie formy: dłuższe i krót­sze mnie, mi tobie, ci ciebie, cię Jemu, niemu, mu Kiedy uży­wa się dłuższych form?Ciebie nie kocham — na początku zdania…

wstępy w rozprawkach

Na korepety­c­jach mam uczniów, którzy zgłasza­ją się z prośbą o pomoc związaną z ich lękiem przed białą kartką. Kom­plet­nie nie wiedzą, jak pisać wstępy. Par­al­iżu­je ich to. Mam nadzieję, że ten przepis pomoże opanować lęki. Najpierw…

TEMATY WYPRACOWAŃ

W trosce o uczniów, nauczy­cieli i siebie postanow­iłam udostęp­nić bazę tem­atów wypra­cow­ań przez­nac­zonych dla uczniów szkół pod­sta­wowych. Będę ją oczy­wiś­cie jeszcze rozbu­dowywać. Tem­aty biorę z sieci, arkuszy egza­m­i­na­cyjnych, zajęć z ucz­ni­a­mi i mam nadzieję…

Playtronica Touch Me — odkryłam niechcący świetne narzędzie do zabaw sensorycznych

Ten post nie jest spon­sorowany (a szko­da) i wyni­ka z czys­tego zach­wytu narzędziem, które wyświ­etliło mi się w rekla­mach. Playtron­i­ca Touch Me prze­wodzi napię­cie i gra dźwię­ki, gdy ludzie się dotyka­ją. Proste i piękne, wyda­je mi…

Jestem postacią z kreskówki :D

I znów to się stało! Kiedy mam już wszys­tkiego dosyć i jestem bliska rozsy­pa­nia się jak moje puz­zle z Guer­nicą na 1000 ele­men­tów, to wtedy pojaw­ia się on: nieśrod­kowy palec boży. Mam wśród zna­jomych wielu zdolnych…

Eksperyment: aktywizowanie uczniów do zabierania głosu na lekcjach

Dzielę się filmem o ekspery­men­cie, który daje wszys­tkim przestrzeń do wypowiada­nia się: https://www.youtube.com/watch?v=TacC0SUzA4g&feature=emb_logo Meto­da paty­czków przekracza granice kom­for­tu, wymusza głos, ale gdzie jak nie w szkole mają go ćwiczyć? Co o tym sądzicie?

Karty uczuć i wartości

W ramach pro­gra­mu Eras­mus ukazano graficznie uczu­cia i wartoś­ci. Zostaw­iam Państ­wu jako mate­ri­ał do pra­cy, może się przy­dać w każdym wieku: do pra­cy z obcokra­jow­ca­mi, którzy uczą się języ­ka; do opisów obrazów; do budowa­nia nas­tro­ju itp.  Link do kart:…

introwertyk a ekstrawertyk

EKSTRAWERTYCY: lubi poz­nawać nowych ludzi, zagadu­je, uczy się nowych rzeczy, cią­gle gdzieś wychodzi, nie może usiedzieć w miejs­cu — nauczy­ciel, muzyk.  Jacek Sopli­ca “Pan Tadeusz” Adama Mick­iewicza — typowy sar­ma­ta, robi, zan­im pomyśli,…

Style językowe współczesnej polszczyzny

Styl potoczny najczęś­ciej wys­tępu­je w języku mówionym. Uży­wa się go również w formie pisanej np. w dzi­en­nikach, lis­tach, SMS-ach. Cechu­je go swo­bod­na, nies­taran­na for­ma wypowiedzi i wys­tępowanie środ­ków ekspresy­wnych. Charak­teryzu­ją go krótkie zdania,…

Procesy fonetyczne: udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

O tym, czym jest głos­ka, poczy­tasz tutaj: http://www.babaodpolskiego.pl/2020/03/29/gloska-i-litera/ O samogłoskach poczy­tasz tutaj: http://www.babaodpolskiego.pl/2020/03/29/samogloski/ O spółgłoskach i ich podziale poczy­tasz tutaj: http://www.babaodpolskiego.pl/2020/03/30/spolgloski/ Jak rozpoz­nać pro­cesy? uproszcze­nie grupy spółgłoskowej — zni­ka nam głos­ka trud­na do wymówienia…

zdania złożone — ćwiczenia

TEORIA: http://www.babaodpolskiego.pl/2020/03/18/zdania-zlozone/ Poważny jest człowiek, który nie odnosi się poważnie do rzeczy niepoważnych.  Pamię­ta­jmy, że Pol­s­ka pośród nar­o­dów jest dużą myszą.  Ja się zas­tanaw­iam, czy w ogóle ist­nieje dobry sposób na życie. Cza­sem trze­ba postaw­ić kołnierz,…

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

QUIZ — autorzy i tytuły lek­tur obow­iązkowych [Kahoot!] Dla nauczy­cieli: https://create.kahoot.it/share/lektury-osmoklasisty/080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5 Dla uczniów: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj…

list

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Drodzy, wielokrot­nie w trak­cie sprawdza­nia wypra­cow­ań uderza­łam głową w klaw­iaturę (no dobra, praw­ie!). Postaram się wyp­isać najczęst­sze błędy (wpis w nieustan­nej edy­cji).  Przed wysłaniem pra­cy, nie czy­tasz jej. Najlepiej to zro­bić na głos, wtedy usłyszysz…

Miłość Ligii i Winicjusza

ETAPY relacji Ligii i Winicjusza, bohaterów powieś­ci his­to­rycznej Hen­ry­ka Sienkiewicza pt. Quo vadis. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj babie,…

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Dzi­ady cz. II Adam Mick­iewicz rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka — roman­tyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, który odby­wał się w Zadusz­ki (2 listopa­da) na ter­e­nach wschod­nich, Litwie i Białorusi rodzaj lit­er­ac­ki: dra­mat gatunek lit­er­ac­ki: dra­mat roman­ty­czny (miesza­ją się…

Latarnik — Henryk Sienkiewicz

Latarnik  Hen­ryk Sienkiewicz czas pow­sta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lit­er­ac­ki: epi­ka gatunek lit­er­ac­ki: now­ela (krót­ki utwór jed­nowątkowy, źle się dzieje w życiu bohat­era, ale jakieś wydarze­nie odmieni jego los) geneza: inspiracją była…

Syzyfowe prace — Stefan Żeromski

(notat­ki pow­stały w trak­cie korepety­cji, ale niech służą wszys­tkim) tytuł: trud bezsen­sowny, bez skutku tak jak fraze­o­log­iczny Syzyf — taka jest rusy­fikac­ja, nie da się wyko­rzenić pol­skiej kulury bohaterowie: Bernard Zygi­er — nowy, pojaw­ia się w siódmej…

perswazja i manipulacja

per­swaz­ja — przeko­nanie kogoś do naszego zda­nia, z log­iczną argu­men­tacją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­chorowała i musi­ała mieć znów lekc­je online manip­u­lac­ja — przeko­nanie kogoś do naszego zda­nia, jest nieety­cz­na, pod­stęp, to ukry­wanie prawdy,…

najlepszy film do zestawów językowych na maturze

Najlep­szym filmem do zestawów językowych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świra”. To nie mit! Tak jak “Lalkę” moż­na podać wszędzie, tak i ta czarna kome­dia o nauczy­cielu z ner­wicą — może Ci pomóc zdać.  Tytuł: “Dzień świra” Reżyser:…

harmonogram matur 2021

4 maja — matu­ra pod­sta­wowa z języ­ka pol­skiego 10 maja — matu­ra rozsz­er­zona z języ­ka pol­skiego 7–20 maja — matu­ry ustne z języ­ka pol­skiego* *wszyscy liczyli na to, że będą odwołane, ale jeżeli nie będzie ponownego zamknię­cia szkół, to trze­ba szykować się…

ogłoszenie

ogłosze­nie: dla kogo? co ogłasza­sz? dlaczego?  jakiej okazji? na co?  ustal datę, godz­inę, miejsce  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa “warto przyjść, ponieważ…” dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo specjalnie…

JACEK SOPLICA — GODNY REHABILITACJI?

Przykład­owe argu­men­ty, które warto stworzyć przed pisaniem mowy prokuratora/adwokata w spraw­ie Jac­ka Sopl­i­cy:  Jak napisać przemówie­nie:  Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ -…

części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI ZDANIA RZECZOWNIK ->kto? co? licz­ba: mnogą i poje­dynczą*rodza­je: męs­ki, żeńs­ki, nija­ki (l.poj)męskoosobowy, niemęskoosobowy (l.mn)dek­li­nac­ja: mam — mianown­ik — kto? co?dom — dopeł­ni­acz — kogo? czego?cały — celown­ik — komu? czemu?biały — biernik — kogo? co?nad — narzęd­nik — z kim?…

This War Of Mine — gra na liście lektur?

W czer­w­cu obiegła media wiado­mość, że “This War of Mine” — gra wideo, w której pokazana jest woj­na ocza­mi cywila; ma stać się lek­turą dodaną do kanonu. Cud­own­ie! Jed­nak mamy wrze­sień i pod­stawy pro­gramowe nie obejmują…

zaimek zwrotny „się”

cza­sown­i­ki zwrotne w zda­niu:  np. myję się, spy­tał się — zaimek „się” wys­tępu­je po cza­sown­iku wyjątek: jeżeli wypa­da na końcu zda­nia — wtedy przed cza­sown­ikiem odmi­ana przez przy­pad­ki: D. siebie C. sobie B. siebie, się N. sobą…

środki językowe niezbędne do egzaminu ósmoklasisty

porów­nanie — X jak Y porów­nanie home­ryck­ie — w Panu Tadeuszu rozbu­dowane porów­nanie na min. 5 wer­sów i odnosi się do przy­rody np. Achilles pędz­ił w stronę Hek­to­ra niczym orzeł polu­ją­cy na swo­ją ofi­arę….. epitet — coś określa coś, przymiotnik;…

zaproszenie

ZAPROSZENIE Tytuł Zaprasza­sz: kogo i na co? Ustal datę, godz­inę, miejsce Dlaczego? po co? z jakiej okazji? na co? — przy­czy­na Dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa Dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo spec­jal­nie się ubrać. Kto…

deus ridens

deus ridens — bóg prześmiew­ca, a człowiek to igrzysko boże; jest tylko mar­i­onetką w rękach Boga.bogów, który orga­nizu­je sobie rozry­wkę i bawi się ludzkim losem; Bóg/bogowie patrzy na ludzi jak na mrów­ki, jest wszech­moc­ny. Topos ten łączy…

Chodź ze mną na spacer! (literacki ślad “Lalki”)

Drodzy! Byłam już na wielu spac­er­ach ślada­mi arcy­powieś­ci, za jaką uważam “Lalkę” i spoko­jnie mogę sama oprowadz­ić chęt­nych, jed­nak uważam, że lep­iej korzys­tać z wiedzy spec­jal­istów, a nie powielaczy, zatem we wtorek 22 wrześ­nia naszą przy­godę zorganizuje…

rozprawka — przepis od baby

POLECENIE: Pieniądze szczęś­cia nie dają — jeżeli tem­at rozpraw­ki jest w try­bie zda­nia ozna­j­mu­jącego to łatwiej zgodz­ić się z tezą  Jeżeli jed­nak masz pytanie w rozpraw­ce pytanie np.  Czy pieniądze dają szczęś­cie? — Wtedy ty będziesz…

nowy rok szkolny

Drodzy! Ruszył kole­jny rok szkol­ny — i to jak ruszył! To nie jest pen­dolino, to Maglev. Po miesią­cach pra­cy online z domu, wakac­jach — nagle mam 56 godzin tygod­niowo, w których muszę mówić, jeźdz­ić do pra­cy i woz­ić ze sobą kom­put­er z całym osprzętem.…

data egzaminu ósmoklasisty

Aktu­al­nie ósmok­lasiś­ci przys­tąpią do egza­m­inów pod koniec maja — tak jak ich poprzed­ni­cy. Covid pokazał, że moż­na opóźnić egza­miny o miesiąc. Ma to swo­je plusy i minusy. Egza­miny wewnętrzne do liceów odbędą się przed egza­m­i­na­mi państ­wowy­mi.  język polski…

konferencja podcastowa

Słucha­j­cie, dostałam infor­ma­c­je od Pyr­cast­er, że nad­chodzi Między­nar­o­dowy Dzień Pod­castów. W tym roku MDP jest on-line, 26.09 w sobotę. Przez cały dzień będzie moż­na zobaczyć i usłyszeć (sic!) wys­tąpi­enia asów pol­skiego pod­castin­gu (tak obiecu­ją ). Planowane…

Moje uczennice w VOGUE

Moje uczen­nice w @vogue.polska! Wrześniowy „Vogue” to numer poświęcony nadziei. Uczniowie i uczen­nice mojej szkoły @islobdnr mówią o swoich inic­jatywach społecznych, w tym też o „Cieple”. Jestem dum­na! Piękne zdjęcia i wiele stron tek­stu. To są piękni ludzie.…

korepetycje 2020/2021

Szanowni Państwo! Dopiero zaczy­na się rok szkol­ny, a ja już muszę powiedzieć, że zamykam zapisy na korepety­c­je. Bard­zo dziękuję za zau­fanie, jed­nak tydzień jest za krótki na wyro­bi­e­nie 3,5 etatu nauczy­ciel­skiego. Prze­cież trze­ba mieć…

Będzie na żywca! LIVE dla ósmoklasistów i ich rodziców

Dzień dobry! A ter­az coś dla Insta­gramow­iczów. Na kanale @mat.em.study — tutaj: https://www.instagram.com/mat.em.study/ będzie LIVE dla przyszłorocznych ósmok­la­sistów i ich rodz­iców. Zapraszam 12.09.2020 o godz. 17.00. Odpowiem na wszys­tkie pyta­nia doty­czące egza­minu z języ­ka pol­skiego. Już dzisiaj…

przykład rozprawki

W polece­niu rozpraw­ki zna­j­du­je się teza, która stanowi pointę wier­sza Czesława Miłosza pt. “Zak­lę­cia ojca”; mianowicie: “Mali są ludzie, wielkie są ich dzieła”.  Poniżej przed­staw­iam Wam przykład wypra­cow­a­nia, które pow­stało w trakcie…

Wyniki matur

W pier­wszym roku pra­cy zawodowej usłysza­łam od starszego polonisty słowa, które szczegól­nie głośno brzmią w taki dzień jak dziś — ogłoszenia wyników matur: „Jeżeli zdadzą — to nasza zasłu­ga;jeżeli nie zdadzą — ich wina.Jed­nak ta matura…

Pas startowy: w poniedziałek matura

🌞 Po pier­wsze: nie paniku­j­cie. Jesteś­cie świet­nie przy­go­towani, a jedynie spokój Was ocali (i uważne czy­tanie pole­ceń).🌞 Po drugie: jeżeli chce­cie poćwiczyć — pole­cam Wam jutro prze­jrzeć zestawy i tylko pomyśleć nad tezą i doborem tek­stów kul­tu­ry.🌞 Po trze­cie: włącz­cie film do poduszki…

życiorys — instrukcja pisania

w lewym górnym rogu: imię i nazwisko, pod nim adres tele­fon, mail — czcionka Times New Roman 10, inter­linia 1 w prawym górnym rogu miejs­cowość i data, Times New Roman, inter­linia 1 zrób trzy entery i na środku…

podstawowe typy literackie bohaterów romantycznych

Bohater wert­erows­ki — trag­icz­na postać, która jest obdar­zona wielkim tal­en­tem i wrażli­woś­cią, czu­je się on niezrozu­mi­ały, chce być sam, ale nie chce być samot­ny; kocha, ale pla­ton­icznie; ide­al­izu­je ludzi; jest wrażli­wy na pię­kno natu­ry. Typ…